Reference

Jaká støešní krytina je nejvhodnìjší pro horské oblasti?

Mezi nejodolnìjší a léty provìøený materiál pro horské støechy patøí falcované plechové pásy. Falcovaná krytina se vyznaèuje maximální celistvostí, na rozdíl od skládané krytiny, pro kterou je typické množství spojù, pøekladù a spar. Díky kompaktnosti ji lze montovat na sklony od 3,6°.

Jaký mùže být vliv snìhové pokrývky na povrch plechové krytiny?

Pøítomnost snìhu nemá pøímý negativní vliv na povrch ani jádro krytiny. V samé podstatì se jedná o lakovaný plech. Lak je tvrzený a sníh ani zmrazky ho nemohou poškrábat. To se však mùže pøihodit pøi pohybu na støeše, nebo shazování snìhu kovovými nástroji, proto je pøi tìchto èinnostech namístì zvýšená opatrnost.

 

Co nezanedbat pøi návrhu støešního souvrství?

Pøi návrhu souvrství s falcovanou krytinou je tøeba poèítat se 100 % nepropustností krytiny pro vnìjší vodu, ale zejména pro vodní páry, které stoupají s teplým vzduchem souvrstvím vzhùru ke krytinì. Je nežádoucí, aby se tyto páry vysrážely kdekoliv ve støešní skladbì. Kvalitní utìsnìná parozábrana, dostateèná tlouš?ka izolace a funkèní aktivní vìtrání je proto naprostou nutností. Rovnìž difuzní fólie plní nezbytnou pojistnou funkci. Dalším nebezpeèím je namrzání povrchu krytiny, v pøípadì kdy krytinu ohøeje zespodu teplý vzduch z interiéru. Zde je dùležitá opìt tlouš?ka izolace, ale zejména øešení odtahu par a tepla z prostoru pod krytinou. Více konkrétních podrobností lze nalézt v montážních návodech Profal, Prefalz, Kerafalc, Satjam, Lindab, Ruukki, Borga, Rova, Maxidek, Legos.