Strojní falcování

 Falcované støešní krytiny

Provádíme falcované støešní krytiny, jeden z nejrozšíøenìjších zpùsobù krytí støešních ploch plechovými pásy, spojenými falcováním (drážkováním). Falcovaná krytina se vyznaèuje maximální celistvostí, na rozdíl od skládané krytiny, pro kterou je typické množství spojù, pøekladù a spar. Díky kompaktnosti ji lze montovat na sklony od 3,6° .

V profesionální vybavené klempíøské dílny provedeme perfektní strojní pøípravu na strojích fyrmy SCHLEBACH, odbornou montáž na Vaší støeše pomocí ruèních nebo strojních klempíøských technik provedou odbornì proškolení klempíøi.

Princip falcované – drážkové krytiny spoèívá v pásech plechu s otevøenou stojatou drážkou  (falcem), kladených od okapové hrany k høebeni støechy. Pásy se boènì spojují pøíponkou pevnou nebo posuvnou k dilataci materiálu a následným uzavøením dvojité stojaté drážky.

V pøípadì menších ploch je možné stavìt a uzavírat stojaté drážky ruènì. Pro velké plochy je lépe použít strojní vybavení, které dílo výraznì zkvalitní a urychlí proces montáže. Naše firma Aifel3, jako jedna z mála na Èeském trhu vlastní stroje na strojní falcování.

První krok pøípravy falcù zajiš?uje profilovací stroj DSR 1000N– stavìèka. 

Parametry: DSR 1000N používáme pro paralelní profilování hran plechù, které jsou složeny v jediné operaci. Výška je plynule nastavitelná v rozmezí 25 až 60 mm a šíøe profilovaného plechu je 350 mm 1000mm.

 

Profi falcovacka Slebach FK1

Po osazení na støechu nastává èas pro použití falcovacího stroje FK1, který díky øadì tvarovacích koleèek plynule uzavírá falc do koneèné podoby.

Parametry: dvojité falcování v rozmezi 20 mm a 40 mm, vhodné pro profilované tvary v úhlu 90 stupòù. Výška profilu je plynule nastavitelný od 20mm do 40 mm, v závislosti na pøedem profilované výšce.

Z naších vlastních zkušeností je lepší a kvalitnìjší postupné pokládání s falcováním po jednotlivých pásech. Pøi postupném osazování nedochází k výraznému pnutí v materiálu a nedochází k optickým deformacím pasu.

Pøi osazení celkové støešní plochy s otevøenými drážkami a až následném uzavøením drážky mùže zpùsobyt optické deformace, jako zvlnìní pásu, nebo rùzné vypoukliny a boule.