Falcované střechy

Materiály, které používáme:

Hlavním a nejdùležitìjším rysem naší práce je snaha o nejlepší kvalitu provedených prácí a použitém materiálu. Vysoká kvalita je garantována neustále se rozvíjejícími odbornými znalostmi a zkušenostmi našich klempíøù.

 

 

 

Profilované plechové krytiny

Odbornì položíme, vèetnì peèlivého zpracování všech detailù støechy, velkoformátové plechové krytiny – trapezové, taškové, i maloformátové krytiny – falcované plechové šablony.

Ostatní klempíøské práce

Provádíme veškeré klempíøské práce spojené jak se støešním systémem – montáže okapù, svodù, výroba a montáž úžlabí, lemování, oplechování komínù, støešních výlezù a jiných prostupù. Výroba a montáž parapetù, oplechování øíms a atik.

ukázka prací

Plavy

Harrachov

Horní Polubný

Josefùv Dùl