Výškové práce

Nabízíme tyto práce ve výškách

Odbornì odvedené výškové práce Vám zajistíme rychle, kvalitnì a pøedevším bezpeènì. Náš tým tvoøí proškolený personál, který vykonává práce ve výškách pomocí flexibilní horolezecké techniky, což výraznì snižuje cenu, èas a umožòuje nám pohybovat se na tìžko dostupných místech. Dokážeme také práci z vlastního lešení, mobilních výsuvných žebøíkù nebo závìsných lávek. Pøed vykonáním práce si dané místo obhlédneme a doporuèíme Vám nejvhodnìjší zpùsob realizace.

 

Rizikové kácení strom? - Nabízíme kácení a rizikové kácení nepøístupných stromù, oøez vìtví èi redukce korun.

 

Zimní práce -  Odstraòujeme snìhové pøevisy, led a rampouchy ze støech. Montujeme snìhové zábrany.

  

Reklamní plochy -  Chcete být vidìt? Provádíme montáže a instalace reklam vèetnì mytí reklamních ploch.

 
Natìraèské práce -  Postaráme se, aby Vaše støecha, žlaby, okapy nebo konstrukce vypadaly opìt jako nové.

 

 

Výhody, které pøináší práce ve výškách

Díky našim bohatým zkušenostem Vám nabízíme bezpeèné a kvalitnì provedené práce ve výškách na tìžko pøístupných místech.

Práce provedené z lan a horolezeckou technikou je flexibilní a ušetøí Vám spoustu nákladù na stavbu a pronájem lešení èi pronájem plošiny.

Jsme schopni zajistit naše vlastní lešení, montážní plošinový žebøík.

ukázka prací

SEBA Tanvald